Täiendõpe

Tallinna Arstide Liidu (TAL) täiendõppe toetuse põhimäärus

1. TAL-i täiendõppe toetus (edaspidi “toetus”) on mõeldud liidu liikmetele erialaste teadmiste täiendamise, koolituse ja arstiteaduslike uurimistööde kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks (kompenseerimiseks).

2. Toetused määratakse TAL-i juhatuse otsusega vastavalt taotluste laekumistele. Hüvitise määramisel eelistatakse neid liikmeid, kes osalevad aktiivselt TAL tegevuses ja arstiteaduse edendamisel. Hüvitise suuruse otsustab TAL-i juhatus, kusjuures ühe hüvitise suurus võib olla kuni 500 eurot, mida makstakse taotlejale mitte sagedamini kui üks kord kolme (3) aasta jooksul.

3. Toetusi antakse välja igal aastal vastavalt TAL eelarvele ja toetuse saajad teeb juhatus teatavaks hiljemalt 30 päeva möödudes toetuse andmise otsusest avaldades sellekohase teate ka TAL koduleheküljel www.tallinnaarstid.ee

4. Toetust võivad taotleda kõik TAL-i liikmed. Toetuse saamiseks tuleb taotlejal esitada vormikohane avaldus , mille leiate TAL kodulehelt.

5. Toetus makstakse välja taotleja poolt esitatud kuludokumentide alusel. Summa kantakse üle kuludokumendi esitanud firma arvele või kantakse taotleja pangakontole.

6. Toetuse saaja kohustub pärast koolitust või uurimistöö lõpetamist esinema TAL liikmetele akadeemilise loenguga hiljemalt 6 kuu jooksul.

7. Kinnitatud TAL juhatuse otsusega 8. jaanuar 2019.a.

Täiendõppe toetuse taotlus