Vastutuskindlustus

Eesti Arstide Liidu (EAL) ja kindlustusfirma If P&C Insurance AS vahel on sõlmitud erialase vastutuskindlustuse leping, mille alusel on kindlustatud kõik EALi kuuluvad töötavad arstid, sh arst-residendid. Kindlustatute nimekirjas on arstid ka lapsehoolduspuhkuse ajal ja 5 aastat pärast pensionile jäämise tõttu töötamise lõpetamist (kehtib ainult juhul, kui arst jääb EAL liikmeks ega astu pensionile jäädes liidust välja). See on vajalik, kuna seaduse järgi võib patsient esitada arsti vastu kahjunõude kuni 5 aastat pärast nõude aluseks oleva juhtumi toimumist. Seetõttu on kõigil liikmetel oluline jälgida, et registriandmed oleksid õiged.

Kindlustust on vaja ka osalise koormusega praktiseerides. Kindlustuskaitse kehtib Eestis töötades.

Kui tervishoiuteenuse osutaja juures töölepinguga töötaval arstil tekib konflikt patsiendiga ning on võimalik, et patsient võib esitada kahjuhüvitise nõude arsti vastu, tuleb sellest kohe teavitada arstide liitu. Selleks saatke aadressil arstideliit ät arstideliit.ee e- kiri sündmuse lühikirjeldusega ja lisage oma andmed: nimi, töökoht (sh kliinik, osakond jne), e-posti aadress, telefon. Arstide liitu tuleb teavitada kohe, kui saate teada, et patsient või tema omaksed:

  • on esitanud suulise või kirjaliku kaebuse kas otse Teile või tööandjale (haigla juhatusele, kliiniku, osakonna juhatajale)
  • on esitanud kaebuse tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonile
  • on esitanud kohtuväliselt kahju hüvitamise nõude
  • on esitanud tsiviilhagi kohtusse
  • on pöördunud politseisse või prokuratuuri kriminaalasja algatamiseks.

EAL teavitab kindlustusfirmat, võtab asjaolude täpsustamiseks teiega ühendust ja korraldab juriidilise nõustamise. Kindlustus hüvitab ka õigusabikulud, mis on eelnevalt kindlustajaga kokku lepitud, seetõttu on väga oluline informeerida arstide liitu ja kindlustusseltsi juba juriidilise nõustamise vajaduse tekkimisel.

Kui patsient on esitanud arsti vastu kahjunõude kohtuväliselt või andnud hagi kohtusse, tuleb sellest kohe informeerida ka tööandjat. Sellisel juhul kohustab seadus tööandjat vabastama töötaja kahju hüvitamise ja kohtukulude kandmise kohustusest ning need kohustused ise täitma. See kehtib kahjujuhtumite kohta, mis on toimunud pärast 01.07.2009.

Kui teie vastu on juba esitatud hagi ja see on võetud kohtumenetlusse, tuleb kohe nõuda, et hagi esitataks tööandja vastu. Sellisel juhul pöörduge viivitamatult arstide liitu juriidilise abi saamiseks.

Kui tööandja on pidanud maksma patsiendile kahjuhüvitist (kokkuleppel või kohtuotsuse alusel), on tal õigus esitada arsti vastu tagasinõue kahju hüvitamiseks. Arstilt saab nõuda maksimaalselt 50% tekitatud kahjust, välja arvatud juhul, kui kohus tuvastab, et arst on kahju tekitanud tahtlikult – siis saab nõuda 100% kahju hüvitamist. Tööandja ei saa esitada tagasinõuet tema poolt kantud õigusabikulude hüvitamiseks.

Tagasinõude summa tööandjale tasub kindlustusvastutuskindlustuslepinguga määratud ulatuses. 

Kui kahjuhüvitis mõistetakse välja otse arsti käest (nt FIE-st arstid) ja kindlustusandja loeb selle kindlustusjuhtumiks, tasub kindlustus patsiendile hüvitise summa kindlustuslepinguga määratud ulatuses.

Kindlustus ei hüvita kahju juhul, kui arst tekitas kahju tahtlikult või oli kahju tekitamisel joobeseisundis. Sellisel juhul jääb kahju arsti enda kanda.

Kui arst on seoses tööandja tagasinõudega kandnud õigusabikulusid ja kohtukulusid, hüvitab need samuti kindlustus, juhul kui need kulud on enne kindlustusega kooskõlastatud. Kooskõlastamiseks tuleb pöörduda EAL poole.

Kokkuvõttes: kui te saate teada, et patsient on teie vastu esitanud kaebuse või võidakse esitada kahjunõue, teavitage sellest kohe EAL-i (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.). Viivitamatu teatamise nõue sisaldub vastutuskindlustuse tingimustes ja selle täitmata jätmise korral ei ole tagatud kindlustuskaitse rahalise kahju hüvitamiseks. Kindlustuskaitse rakendub, kui arst oli EAL liige nii juhtumi toimumise kui ka kahjunõude esitamise ajal.

Kui arst töötab töölepinguga, siis tuleb nõuda, et vastavalt töölepingu seadusele hüvitab patsiendile tekitatud kahju ja vajadusel katab kohtukulud kõigepealt tööandja.

Kui arst töötab käsunduslepingu või töövõtulepinguga, siis tööandjal sellist kohustust ei ole.